Online Privacyverklaring

Stichting Vrienden van Hope Flowers, gevestigd te Culemborg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze online privacyverklaring.

Contactgegevens
Stichting Vrienden van Hope Flowers
W. Prinsstraat 23, 4101ZW Culemborg
Voor alle zaken betreffende gegevensbescherming neemt u contact op via info@vriendenvanhopeflowers.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Vrienden van Hope Flowers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website en/of diensten (zoals Nieuwsbrieven) en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt (zoals bij het doen van een – al dan niet online – donatie).

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken (afhankelijk van uw activiteiten op onze website en social media en in contact met ons via telefoon, email of bezoek):
• Voor- en achternaam (indien u deze invult, bijvoorbeeld bij donatie of aanmelding Nieuwsbrief)
• E-mailadres (indien u deze invult, bijvoorbeeld bij donatie of aanmelding Nieuwsbrief)
• Bankrekeningnummer (indien u een betaling / donatie aan ons doet)
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door gegevens op website in te vullen, in correspondentie (al dan niet via email) en telefonisch

Voor analytische doelen worden onderstaande gegevens mogelijk verwerkt; verzamelen we die zelf dan doen we dat uitsluitend in anoniem gemaakte vorm:
• IP-adres (onvolledig); niet herleidbaar tot individuele gebruiker
• Locatiegegevens, grofmazig (land, stad/regio); niet herleidbaar tot geografische coördinaten
• Gegevens over activiteiten op onze website (zoals bezochte pagina’s; verblijfsduur; tijdstip); niet herleidbaar tot een individuele gebruiker
• Gegevens over surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld als u via een link vanaf onze Facebook pagina naar onze website gaat); niet herleidbaar tot individuele gebruiker
• Internetbrowser en apparaat type; niet herleidbaar tot individuele gebruiker

Wij hebben geen invloed op gegevens die social media platforms verzamelen waarop wij aanwezig zijn.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vriendenvanhopeflowers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag waarom wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Vrienden van Hope Flowers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatie en/of campagne-updates
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Analyseren en verbeteren van website on social media pagina’s om informatie en diensten beter af te stemmen en om online campagnes te verbeteren

Geen geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Vrienden van Hope Flowers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een vrijwilliger van Stichting Vrienden van Hope Flowers) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Vrienden van Hope Flowers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:
Categorie: Bewaartermijn + Reden
* Voor- en achternaam: tot uitschrijven Nieuwsbrief – om gepersonaliseerde Nieuwsbrief kunnen genereren;
of: 7 jaar – gerelateerd aan betalingen, vereiste termijn Belastingdienst
* Email adres: tot uitschrijven Nieuwsbrief – om Nieuwsbrief kunnen toesturen
* Bankrekeningnummer: 7 jaar – gerelateerd aan betalingen, vereiste termijn Belastingdienst
* Adres: 7 jaar – indien gerelateerd aan betalingen, vereiste termijn Belastingdienst

Gegevens over surfgedrag bewaren wij enkel in anoniem gemaakte vorm, dus niet herleidbaar tot een persoon; deze gegevens bewaren wij 13 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Vrienden van Hope Flowers verkoopt uw gegevens niet aan derden, en deelt gegevens uitsluitend indien en voor zover dit nodig is voor de uitvoering van overeenkomsten met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Vrienden van Hope Flowers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Vrienden van Hope Flowers gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting Vrienden van Hope Flowers gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast zijn er cookies die surfgedrag bijhouden zodat we de website kunnen verbeteren en online campagnes kunnen opvolgen.

Bij uw eerste bezoek aan onze website informeren wij u over deze cookies en vragen toestemming voor het plaatsen ervan.

U kunt zich op onze website afmelden voor cookies per categorie, of door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen helemaal cookies meer opslaat. Op onze website vindt u ook onze Cookie Policy met een overzicht van alle cookies per soort, waar ze voor gebruikt worden en hoe lang ze worden bewaard.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting over cookies: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Nieuwsbrieven
Alle email-nieuwsbrieven die we verzenden bevatten een link waarmee u zich kunt afmelden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Vrienden van Hope Flowers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vriendenvanhopeflowers.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om met het verzoek een kopie van uw paspoort mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Vrienden van Hope Flowers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Vrienden van Hope Flowers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als voorbeeld van de gebruikte maatregelen noemen we: SSL verbinding, sterke wachtwoorden, 2FA, back-up, firewall, malwarescan, detectie van aanvallen – deze lijst is indicatief en niet compleet. Als u meent dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of u heeft aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@vriendenvanhopeflowers.nl

Verwerkersovereenkomsten
Stichting Vrienden van Hope Flowers heeft een generieke verwerkersovereenkomst met het hostingbedrijf waar onze website draait.
Voor onze accounts bij betalingsproviders zijn de respectievelijke algemene voorwaarden, privacy voorwaarden en betalingsovereenkomsten van deze dienstverleners van toepassing. Allemaal geven zij aan dat ze voor ingezetenen van de EU conform de GDPR (in Nederland: AGV) handelen.
Voor onze accounts bij social media platforms zijn de respectievelijke algemene voorwaarden en privacy voorwaarden van deze dienstverleners van toepassing. Het is bekend dat deze voorwaarden frequent en eenzijdig worden aangepast en dat toezicht op hun feitelijke werkwijze moeilijk is.

deze versie: Januari 2020