Relevantie en impact

De missie van de school krijgt extra betekenis als je de directe omgeving in ogenschouw neemt. Doordat de school op de bezette Westelijke Jordaanoever staat, komen leerlingen regelmatig in contact met de gevolgen van de bezetting (de afscheidingsmuur dwars door Bethlehem, checkpoints, agressie, blokkades, militaire aanwezigheid in het straatbeeld) en daardoor zijn er veel leerlingen met een meer of minder ernstige vorm van trauma die van invloed is op hun gedrag en hun leerprestaties. Ook hebben ze bovengemiddeld vaak te maken met armoede, ondervoeding en gebrek aan perspectief.

De Hope Flowers School biedt deze kinderen onderwijs en ondersteuning in een veilige omgeving, en doet dat al meer dan 30 jaar. De school heeft een expliciet humanitaire missie die ze uitoefent via onderwijs en zorg voor haar leerlingen. De benadering die de school heeft is zondermeer integraal te noemen door de mix van onderwijs, lichamelijke zorg, psychosociale ondersteuning en het bieden van een omgeving die ook voor gehandicapte kinderen toegankelijk is. Dat de school haar werk al 30 jaar doet laat zien dat er voldoende continuïteit is, terwijl de laatste ontwikkelingen met plannen voor waterrecycling en zonne-energie aantonen dat ook duurzaamheid een rol speelt, iets wat binnen de context van de Westelijke Jordaanoever geen vanzelfsprekendheid is. Duurzaamheid is voor de Hope Flowers School ook gekoppeld aan zelfvoorzienendheid, wat de onafhankelijkheid vergroot.

Wat de school bijzonder maakt

 • Moderne onderwijsvisie
  De Hope Flowers is al ruim 30 jaar een pionier op het gebied van vredesonderwijs, mensen­rechten en gelijkwaardigheid, en treft speciale voorzieningen (zowel onderwijskundig als materieel) om alle kinderen toegang tot een veilige omgeving en goed onderwijs te bieden. Dat is op de Westelijke Jordaanoever allerminst vanzelfsprekend – onvoldoende budget, geweld op straat waardoor kinderen niet naar buiten / naar school kunnen, etc.
  De missie van de school is weergegeven op een plaquette bij de ingang: “we are educating for the well-being of humanity”. Het onderwijs op de Hope Flowers School is van goede kwaliteit, en zowel het curriculum als de lesmaterialen worden regelmatig getoetst en bijgewerkt.
  De school heeft dan ook een uitstekende naam opgebouwd, tot ver buiten de directe omgeving van Bethlehem. Oud-leerlingen melden steevast dat ze op de school een open levenshouding hebben geleerd, iets wat niet vanzelfsprekend is als je opgroeit in de context van het Palestijns/ Israëlische conflict. De leerlingen die nu onderwijs volgen aan de Hope Flowers School (en hun ouders) vertellen inspirerende verhalen over wat de school voor hen betekent. Enkele van deze ‘testimonials’ vindt u op onze website: http://www.vriendenvanhopeflowers.nl/wordpress/?cat=46 en http://www.vriendenvanhopeflowers.nl/wordpress/?cat=43
 • Veerkracht, tegen de verdrukking in
  De oprichter van de school, Hussein Issa, handelde vanuit de overtuiging dat “every act of violence comes from an unhealed wound”. Zijn zoon Ibrahim Issa, de huidige directeur, leidt de school geheel in de geest van dit motto van zijn vader. De school is in vele opzichten speciaal, maar in het bijzonder inspirerend zijn de volharding en veerkracht waarmee de school haar uitgangspunten telkens een nieuwe vorm weet te geven in reactie op de vele spanningen en escalaties in haar directe omgeving.
 • Koppeling met het Community Center
  De school heeft een belangrijke voorbeeld- en symbool­functie in de gemeenschap, door haar respect voor verschillende religies en haar focus op vrede, menselijke waarden, en gelijke rechten. Het aan de school verbonden Community Center ondersteunt daarbij actief de ouders en omwonenden door het geven van cursussen en trainingen.
 • Schaalbare impact
  De school heeft een aanpak voor trauma-hantering ontwikkeld die brede erkenning heeft gekregen in de regio, en overgenomen wordt door scholen in de wijde omtrek. Het aan de school verbonden Community Center verzorgt trainingen in deze aanpak voor leerkrachten van andere scholen, via het “train the trainer” principe. De verspreiding van dit trauma-programma wordt al enkele jaren financieel ondersteund via het Duitse ministerie van buitenlandse zaken.
 • Onafhankelijk
  De school is al vanaf de oprichting in 1984 een particuliere school, en financiering komt enerzijds van stichtingen en donateurs, anderzijds vanuit het schoolgeld dat aan ouders gevraagd wordt. Vanwege de uiterst moeilijke economie in de Palestijnse gebieden is het aandeel vanuit schoolgeld niet meer dan rond 15% van het totale budget – een substantieel hoger schoolgeld zou door de meeste ouders niet opgebracht kunnen worden. Door de private financiering kan de school geheel onafhankelijk van de Palestijnse autoriteit haar koers bepalen. De school heeft wel de vereiste erkenning/licentie.
 • Internationaal netwerk
  Naast de Vrienden van Hope Flowers in Nederland, zijn er vergelijkbare organisaties actief in Groot Brittannië, de Verenigde Staten en Zwitserland. Daarnaast zijn er enkele private donateurs die met een zekere regelmaat de Hope Flowers School ondersteunen.
 • Open houding
  Tot aan de bouw van de afscheidingsmuur had de school leerlingen met drie soorten religieuze achtergrond: islamitisch, christelijk en joods. Sinds 2002 staat de Israëlische regering het niet meer toe dat inwoners van Israël naar de Palestijnse gebieden gaan, dit trof toen ook de joodse kinderen die de school bezochten. Er zijn zo’n 350 leerlingen op de school, ongeveer de helft jongens en de helft meisjes, in de leeftijden van 5 tot 14 jaar. De school wil open staan voor ALLE kinderen, daarom zijn er ook speciale voorzieningen voor gehandicapte kinderen.
 • Brede zorg voor kinderen
  Door het aanhoudende conflict worden ook kinderen in Bethlehem en omgeving getroffen, en de school ziet de laatste jaren een toename van leerlingen met psychische problemen, vaak als gevolg van traumatische ervaringen. Maar ook het aantal kinderen met lichamelijke problemen neemt toe, vooral als gevolg van achterblijvende gezondheidszorg. Toegang tot goede medische voorzieningen is een probleem, en ook ondervoeding komt schrikbarend veel voor als gevolg van de steeds slechter wordende economische situatie. De school is daarom een aantal jaren terug het “child protection programme” gestart, waarbij het verstrekken van warme maaltijden en het aanbieden van extra psychosociale zorg belangrijke pijlers zijn. De school heeft oog voor meer dan alleen onderwijs geven, en de aanbouw met faciliteiten voor gehandicapte kinderen laat dit ook zien, evenals de manier waarop de school ouders betrekt bij haar aanpak.
 • Invloed in de omgeving
  Het “child protection programme” is zo succesvol én belangrijk, dat er ook ongeveer 100 kinderen van andere scholen in de omgeving verwezen worden naar de Hope Flowers School voor remedial teaching, extra psychosociale ondersteuning, en warme maaltijden. Een onderdeel van het “child protection programme” is het aanbieden van speciaal onderwijs – zowel voor kinderen met een lichamelijke handicap als kinderen met psychische problemen die tot leer- en gedragsmoeilijkheden leiden. Vooral kinderen met trauma ontwikkelen regelmatig een autisme-gerelateerde stoornis. De Hope Flowers School heeft veel expertise opgebouwd in het omgaan met trauma, en geeft daarin ook training aan docenten van andere scholen.
 • Extra voorzieningen
  De school heeft apart computerlokaal, een lokaal waar natuur- en scheikundeproeven gedaan kunnen worden, een ruimte voor remedial teaching en een lokaal met montessori-materialen. Verder is er een groentetuin naast het schoolgebouw, waar ouders helpen bij het onderhoud en die gebruikt wordt in het biologie-onderwijs. De groenten worden vervolgens weer benut in de warme maaltijden die de school bereidt in het kader van het “child protection programme”. Een verdieping van het schoolgebouw is ingericht met slaap- en doucheruimtes, zodat kinderen die van verderweg komen of die moeilijk ter been zijn, kunnen overnachten. Ook is er eigen vervoer om kinderen van en naar huis en school te brengen.

Impact van de school

Dat de school haar missie waarmaakt blijkt uit de volgende statements:

“None of our former students has been involved in violence.”
Ibrahim Issa, directeur van de school, in een interview gepubliceerd op de website van de school.

“Most of all the school has cared for me and taught me an open mind.”
Diverse oud-leerlingen, geïnterviewd in juni 2016, in een film die binnenkort uitkomt en waarin de school alumni aan het woord laat over de betekenis van de school in hun leven.

De school is bezig meer oud-leerlingen op te sporen om haar eigen impact nog beter in kaart te brengen.

Integrale benadering

De ‘gelaagde’ benadering van de Hope Flowers School kan in één beeld worden samengevat:
hfs-lagen

Levens van leerlingen